En hållbar framtid

Maxcon bygger för framtiden – vår målsättning är att bedriva en sund verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser samt månar om våra medarbetare. Vi ska leverera en stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade risker och ett gott affärsetiskt förhållningssätt. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vårt ledningssystem och våra policys inom arbetsmiljö, kvalitet &
miljö samt personlig integritet. Dessutom går arbetet hand i hand med vår ESG-policy.

Miljöansvar genomsyrar hela verksamheten. Vi har rutiner som säkerställer att miljökraven uppnås vid val av underleverantörer, inköp, avfallshantering, transporter med mera. Inför varje projekt tas en miljöplan fram. Vi använder bara material som är godkända enligt Sunda Hus och Byggvarubedömningen och arbetar aktivt med logistikplanering och resurseffektivisering för att minska vår påverkan på miljön.

Ekonomiskt ansvar Vi arbetar utifrån god affärsetik och sköter våra finansiella åtaganden med
beställare, underleverantörer, långivare och medarbetare. Våra affärsmässiga mål grundas i
långsiktig stabilitet och lönsamhet, men får aldrig ske på bekostnad av miljö och människor.

Socialt ansvar Vi har en trygg och säker arbetsmiljö, där vi månar om våra medarbetares hälsa och
personliga utveckling. Våra arbetsplatser präglas av öppenhet, jämställdhet och mångfald. Vi bidrar
till ett bättre samhälle genom att vara engagerade i ungdomars möjlighet att utvecklas och att bidra
till forskning inom hälsa.

Etiskt ansvar Vi värnar om en sund och ärlig byggbransch och stödjer en korrekt och allsidig
konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp. Vi tillämpar god affärssed baserat på ärlighet,
saklighet och öppenhet och förväntar oss motsvarande av alla parter vi gör affärer med. Vårt
agerande sker på ett sätt som aldrig sätter oss eller våra affärspartners i beroendeställning till
varandra.

Samhällsengagemang

Vi vill vara med och utveckla samhället. Maxcon har en stark framtidstro – därför är vårt största samhällsengagemang just ungdomar.

Praktikplatser & examensarbeten
På Maxcon samarbetar vi med lokala yrkesförberedande gymnasieskolor gällande praktik och yrkeserfarenhet, på så sätt bidrar vi till att eleverna får en inblick i branschen och en inkörsport till arbetslivet. Högskolestudenter välkomnas att skriva examensarbeten – vilket ofta ger ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Barn & ungdomar
Vi vill bidra till en värld där barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och har möjlighet att påverka sitt liv i positiv riktning. Vi gör det genom att stödja Bris.

Certifieringar

Maxcon har certifieringar inom:
Certifierad behörig ingenjör vattensprinkler
Certifierad anläggarfirma vattensprinkler