En hållbar framtid

Maxcon bygger för framtiden – vår målsättning är att bedriva en hållbar verksamhet där vi hushåller med egna och andras resurser samt värnar om våra medarbetare. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet.

I byggbranschen där Maxcon verkar kan vi se en tydlig trend där hållbarhetskraven utökas
och skärps med jämn takt. Både EU:s Taxonomi, samt bygg och anläggningsbranschens
färdplan för fossilfri konkurrenskraft är tydliga bevis för detta.

På Maxcon vill vi vara med i den hållbarhetsutveckling som sker i branschen och har därför beslutat om tre fokusområden inom hållbarhet Maxcon ska arbeta med de kommande åren. Vi har även kopplat de olika fokusområdena till FNs globala mål och agenda 2030 för hållbar utveckling.

Vill du läsa mer om Maxcons hållbarhetsarbete kan du göra det i vår koncerngemensamma hållbarhetsredovisning.

Hållbarhetsredovisning 2021/2022


Våra Fokusområden

Arbetsmiljö
Maxcons första fokusområde är Arbetsmiljö. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 3 Hälsa och välbefinnande genom Maxcons arbete med:

• Medarbetarundersökningar
inefattande mål och uppföljning
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Säkerhetsarbete
Minskad negativ klimatpåverkan
Maxcons andra fokusområde är Minskad negativ klimatpåverkan. Detta är kopplat till FNs Globala mål nr. 12 Hållbar konsumtion och produktion genom Maxcons arbete med:

• Redovisning och uppföljning av
Maxcons koldioxidutsläpp
• Brandskydd av fastigheter
Styrning och ledarskap
Maxcons tredje fokusområde är Styrning
och ledarskap. Detta är kopplat till FNs
Globala mål nr. 8 Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
genom Maxcons
arbete med:

• Code of conduct
• Leverantörsbedömning
• Lärlingsprogram
• Inproconskolan


Policyer inom hållbarhet

Samhällsengagemang

Vi vill vara med och utveckla samhället. Maxcon har en stark framtidstro – därför är vårt största samhällsengagemang just ungdomar.

Praktikplatser & examensarbeten
På Maxcon samarbetar vi med lokala yrkesförberedande gymnasieskolor gällande praktik och yrkeserfarenhet, på så sätt bidrar vi till att eleverna får en inblick i branschen och en inkörsport till arbetslivet. Högskolestudenter välkomnas att skriva examensarbeten – vilket ofta ger ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Barn & ungdomar
Vi vill bidra till en värld där barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och har möjlighet att påverka sitt liv i positiv riktning. Vi gör det genom att stödja Bris.

Certifieringar

Maxcon har certifieringar inom:
Certifierad behörig ingenjör vattensprinkler
Certifierad anläggarfirma vattensprinkler